Штампа

Образовање одраслих

Образовање одраслих

Образовање одраслих је део јединственог система образовања Републике Србије, који обезбеђује одраслима током целог живота стицање компетенција и квалификација потребних за лични и професионални развој, рад и запошљавање, као и друштвено одговорно понашање. Образовање одраслих остварује се као формално, неформално и информално учење.

Наша школа у оквиру ЈПОА организује стручне, сертификоване обуке За одраслепојединце који имају потребу за новим знањима и вештинама, засноване на потребама привреде и тржишта рада. Програми обука су усмерени на исходе и пружају могућност појединцима различитих животних доби и са различитим нивоима образовања да усаврше своје вештине и знања или стекну нове стручне компетенције и тако повећају могућности за запошљавање. Квалитет се обезбеђује кроз стандардизоване програме, образовање у условима сличним реалном радном окружењу и стручни кадар са искуством и усавршавањем у раду са одраслим полазницима. Резултат су појединци са одговарајућим знањима, вештинама, спремни за компетентно обављање посла одмах након завршене обуке.

Тим за реализацију обука у неформалном образовању у школској 2023/2024. чине :

На основу Решења о сагласности за проширену делатност образовања одраслих бр. 022-05-00530/94-03 од 14.12.2012. и Решења о одобравању статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих бр. 611-00-00317/2017-03 од 30.04.2018. које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја, школа врши обуке у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала.

 

 

Назив обуке (ЈПОА ОО)

Бр. решења

Назив исправе која се издаје након савладане обуке

Обука за извођење браварско-заваривачких и електричарских радова

611-00-00317/2017-03 од 30.04.2018.

Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција

Обука за СО2 заваривање са атестом– 135 (МАГ)

611-00-00988/2018-03 од 28.05.2019.

Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција

Обука за аргонско заваривање са атестом 141 (ТИГ)

611-00-00982/2018-03 од 06.06.2019.

Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција

Обука за дијагностику и техничко одржавање возила

022-05-00068/2021-03 од 15.07.2022.

Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција

       

Мисија

Образовање ученика и одраслих за наставак школовања и укључивање у процес рада кроз примену савремених програма и наставних средстава, облика и метода рада.

Оспособљавање и обуку одраслих која се бави развијањем и реализацијом програма стручних обука који су реална рефлексија индивидуалних потреба и потреба тржишта рада, односно послодаваца.

Визија

Центар тежи да постане најрелевантнији регионални ресурсни центар компетенција за целоживотно учење и стицање квалификација кроз неформално образовање и признавање претходног учења, који успева да предвиди трендове привредног развоја и на основу њих понуди обуке које ће задовољити потребе за одређеним компетенцијама и тиме обезбедити социјално-економски раст и развој региона и земље у целини.